Specjalne potrzeby edukacyjne

W jaki sposób może być odroczony obowiązek szkolny dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

Obecnie, zgodnie z art. 14 ust. 1a ustawy o systemie oświaty, w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także w publicznej poradni specjalistycznej, obowiązek szkolny może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

Od 1 września 2014 r. nastąpi zmiana przepisów, zgodnie z którą obowiązek szkolny dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie mógł być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

Opinia w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego może być wydana przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną wyłącznie na wniosek rodzica (opiekuna prawnego). Publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna jest obowiązana wydać opinię w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek o wydanie opinii do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.
 
Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po otrzymaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Opinia w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego powinna być zatem dołączona do ww. wniosku również w przypadku ubiegania się o odroczenie realizacji obowiązku szkolnego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Decyzja o odroczeniu realizacji obowiązku szkolnego powinna być zawsze wnikliwie rozważona. Należy bowiem mieć na uwadze fakt, że proces kształcenia dziecka niepełnosprawnego jest zindywidualizowany. Niezależnie od rodzaju szkoły, dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (zawierający m.in. zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia). Ponadto szkoła zapewnia zajęcia rewalidacyjne oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną, adekwatną do potrzeb dziecka. Należy także zauważyć, że w uzasadnionych przypadkach kształcenie dziecka niepełnosprawnego można przedłużyć o jeden rok na każdym etapie edukacyjnym.

 

 W jaki sposób dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim realizują obowiązek szkolny?

Dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizują obowiązek szkolny w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – indywidualnych albo grupowych, na podstawie stosownego orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. W przypadku dziecka z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, nie mają zastosowania przepisy dotyczące odroczenia obowiązku szkolnego, gdyż udział dziecka w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych jest zarówno formą spełniania rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, jak i obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

 


 

 Ile godzin tygodniowo powinno być zajęć w przedszkolu specjalnym?

 

Przepisy nie różnicują wymiaru czasu zajęć przedszkola specjalnego i przedszkola ogólnodostępnego.

 

Organizację pracy przedszkola określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.).

 

Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, uwzględniający zasady ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwania rodziców (prawnych opiekunów).

 

Dzienny czas pracy przedszkola ustalony i zatwierdzony przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora przedszkola, musi uwzględniać czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze nie niższym niż 5 godzin dziennie.

 

Pozostałe zajęcia są zajęciami dodatkowymi i organizuje się je na wniosek rodziców (prawnych opiekunów). W związku z tym przepisy powyższego rozporządzenia nie regulują tygodniowego wymiaru tych zajęć. Czas ich trwania zajęć powinien być bowiem dostosowany do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci.

 

Należy jednocześnie podkreślić, że wszystkie przedszkola (ogólnodostępne, integracyjne, specjalne) mają obowiązek organizować zajęcia rewalidacyjne i zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.